Trong trong cả quy trình lịch sử xã hội, mỗi sắc thái kinh tế tài chính – xã hội bao gồm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng với phần nhiều Điểm lưu ý riêng rẽ của chính nó. Giữa chúng tất cả mối quan hệ biện bệnh, trong những số ấy cơ sở hạ tầng quyết định bản vẽ xây dựng thượng tầng ...

Đọc thêm

Khái niệm cơ sở hạ tầng dùng để chỉ toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội. Cơ sở hạ tầng của một xã hội, trong toàn bộ sự vận động của nó, được tạo nên bởi các quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư …

Đọc thêm

Đây là phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Về khái niện xây dựng, cơ sở hạ tầng là khái niệm chung để chỉ đường bộ, đường sắt, bệnh viện, trường học, hệ thống thủy lợi, cấp nước…. Trên thực tế, khi nói về cơ …

Đọc thêm

Nó đóng vai trò rất quan trọng cùng các bộ phận khác trong xã hội và hợp thành cơ cấu hoàn chỉnh của hình thái kinh tế-xã hội. Mỗi yếu tố của kiến trúc thượng tầng sẽ có đặc điểm riêng, có quy luật phát triển riêng, nhưng sẽ không tồn tại tách rời nhau mà tác ...

Đọc thêm

Phương diện kinh tế hàng hóa: cơ sở hạ tầng được xem là một loại hàng hóa công cộng, được dùng để phục vụ cho lợi ích của toàn xã hội. Phương diện đầu tư: cơ sở hạ tầng là sản phẩm của quá trình đầu tư qua nhiều thế hệ. Nó được coi là tiết kiệm quốc ...

Đọc thêm

Kiến trúc thượng tầng không thể bắt nguồn từ bất kỳ đâu ngoài cơ sở hạ tầng của nó. Cơ sở hạ tầng là như vậy, kiến trúc thượng tầng là như vậy. Quan hệ kinh tế và quan hệ sản xuất quyết định các quan hệ chính trị, pháp luật và tư tưởng ...

Đọc thêm

Trong suốt tiến trình lịch sử xã hội, mỗi hình thái kinh tế – xã hội có cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng với những đặc điểm riêng của nó, Giữa chúng có mối quan hệ biện chứng, trong đó cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, còn …

Đọc thêm

Cơ sở hạ tầng du lịch là tập hợp cơ sở vật chất và thiết chế tạo thành cơ sở vật chất và tổ chức cho sự phát triển của du lịch. Nó bao gồm các dịch vụ cơ bản, hệ thống đường xá, giao thông, lưu trú, ẩm thực, dịch vụ cho các hoạt động văn hóa …

Đọc thêm

Xem thêm: Cấu tạo Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng Từ cơ sở hạ tầng trở thành một khái niệm quan trọng đối với tư tưởng của Mác. Đối với luồng này, cơ sở hạ tầnglà cơ sở vật chất của một xã hội: tập hợp các quá trình kinh tế, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tạo ra và duy ...

Đọc thêm

1. Khái niệm: Cơ sở hạ tầng là tổng hợp những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế- xã hội nhất định. Dựa vào khái niệm đó, nó đã phản ánh chức năng xã hội của các quan hệ xã hội của các quan hệ sản xuất với tư cách là cơ ...

Đọc thêm

Cơ sở hạ tầng quyết định sự thay đổi căn bản của kiến trúc thượng tầng. Khi cơ sở hạ tầng nào mất đi thì kiến trúc thượng tầng do nó sinh ra cũng mất theo, khi cơ sở hạ tầng mới xuất hiện thì nó lại sản sinh ra kiến trúc thượng tầng mới phù hợp với nó.

Đọc thêm

2.1 Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. Cơ sở hạ tầng quyết định nội dung, tính chất kết cấu của kiến trúc thượng. tầng. Cơ sở hạ tầng của một xã hội nhất định như thế nào, tính chất của nó ra. sao, giai cấp đại diện cho nó như thế nào thì ...

Đọc thêm

c. vai trò của cơ sở hạ tầng trong việc phát triển kinh tế cơ sở hạ tầng chi phối tất cả các giai đoạn phát triển, làm cơ sở cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. vai trò của nó được thể hiện qua các mặt sau:

Đọc thêm

1. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. Đó là quy luật phổ biến của mỗi hình thái kinh tế – xã hội. – Cơ sở hạ tầng là cơ sở sản sinh ra kiến trúc thượng tầng tương ứng. Kiến trúc thượng tầng không thể khởi phát từ đâu ngoài cơ sở hạ tầng ...

Đọc thêm

Cơ sở hạ tầng của một xã hội, trong toàn bộ sự vận động của nó. được tạo nên bởi các quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư và quan hệ sản xuất mới tồn tại dưới hình thái mầm mống, đại biểu cho sự phát triển của xã hội tương lai.

Đọc thêm

Kiến trúc thượng tầng không thể khởi phát từ đâu ngoài cơ sở hạ tầng của nó. Cơ sở hạ tầng như thế nào thì kiến trúc thượng tầng như thế ấy. Quan hệ kinh tế, quan hệ sản xuất quyết định quan hệ về chính trị, pháp luật và tư tưởng. Do đó, giai cấp ...

Đọc thêm

Cơ sở hạ tầng & trang thiết bị của trường. Schloss-Schule Kirchberg sống từ và phát triển - không chỉ trong lĩnh vực sư phạm, mà còn trong cơ sở hạ tầng. Đó là một trong những mối quan tâm quan trọng nhất của chúng tôi để giữ cho các cơ sở của trường học của chúng ...

Đọc thêm

Thông thường, cơ sở hạ tầng của một xã hội ở một giai đoạn lịch sử nhất định bao gồm ba loại quan hệ sản xuất: quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư, quan hệ sản xuất mầm mống (tương lai) - trong đó, quan hệ sản xuất thống trị quy định, chi

Đọc thêm

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những tư tưởng xã hội, những thiết chế tương ứng và những quan hệ nội tại của nó được hình thành trên cơ sở hạ tầng nhất định. Mỗi bộ phận khác nhau của kiến trúc thượng tầng đều có đặc điểm và quy luật riêng, nhưng chúng đều có sự tác động biện chứng ...

Đọc thêm

Theo lĩnh vực kinh tế- xã hội. Cơ sở hạ tầng kinh tế: Được hiểu là những cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm hoặc sản xuất phục vụ cho lưu thông. Nó sẽ bao gồm: hệ thống giao thông vận tải, cầu đường, thủy lợi ...

Đọc thêm