Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự. (1) Hợp đồng dân sự được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được tả lời chấp nhận giao kết. (2) Hợp đồng dân sự cũng được xem như được giao kết khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im ...

Đọc thêm

Theo định nghĩa của Bộ Từ điển luật học Black's Law Dictionary: "Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng được hiểu là sự đồng ý của bên được đề nghị đối với các điều khoản của đề nghị giao kết hợp đồng của bên đề nghị, một cách rõ …

Đọc thêm

Nhiều quốc gia Châu Âu khác bắt đầu công nhận hôn nhân đồng giới. Đến năm 2010 có thêm Bồ Đào Nha, Iceland chấp nhận hôn nhân đồng tính. Các quốc gia chấp nhận điều luật này còn có Đan Mạch vào năm 2012, Pháp năm 2013, Vương Quốc Anh 2014, Luxambourg và cộng hòa Ireland ...

Đọc thêm

UTAUT được xem là mô hình kết hợp của nhiều mô hình nghiên cứu sự chấp nhận sử dụng hệ thống thông tin mới của người dùng trước đó bao gồm cả ...

Đọc thêm

Theo quy định, trong trường hợp này, Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết (khoản 1, Điều 400, BLDS 2015). VD bên bán hàng có thư chào hàng nội thất văn phòng gửi đến bên mua cụ thể kèm theo các điều kiện mua bán hàng hóa, ưu đãi, chiết khấu ….

Đọc thêm

Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng Bộ Luật Dân Sự 2015 quy định: 1. Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời.

Đọc thêm

Như vậy, theo quy định mới của Bộ luật Dân sự 2015 thì chấp nhận giao kết hợp đồng phải là chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần không được coi là chấp nhận giao kết. Về thời hạn, trả lời chấp nhận giao kết phải được thực hiện trong hạn trả lời. Tuy ...

Đọc thêm

Điều 393. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên.

Đọc thêm

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là việc bên còn lại chấp nhận 1 phần hoặc toàn bộ nội dung đề nghị giao kết. Thời hạn trả lời Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, bên đề nghị có thể được ấn định thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng.

Đọc thêm

Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực do bên đề nghị ấn định. Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác ...

Đọc thêm

NHAÂ NÛÚÁC VAÂ PHAÁP LUÊÅT SỰ PHÙ HỢP CỦA CHẤP NHẬN ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG VỚI ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TỪ CÁCH TIẾP CẬN SO SÁNH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Hồ Ngọc Hiển* * TS. Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội. Thông tin bài viết: Tóm tắt: Từ khóa: đề nghị giao ...

Đọc thêm

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. 2. Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên".

Đọc thêm

Giao kết hợp đồng được bắt đầu bằng việc một bên đề nghị với bên kia giao kết hợp đồng và đồng thời thường kèm theo ngay nội dung chủ yếu của hợp đồng và thời hạn trả lời. Trong trường hợp đó, người đề nghị không được thay đổi.

Đọc thêm

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 1. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. 2. Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên". 1.Khái niệm

Đọc thêm

NCLP - Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự đồng ý toàn bộ đối với đề nghị giao kết hợp đồng hay chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng có các sửa đổi, bổ sung so với đề nghị giao kết hợp đồng đang là hai xu hướng áp dụng trong thực hiện pháp luật về hợp đồng. Từ thực tiễn pháp ...

Đọc thêm

1. Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng; 2. Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận; 3. Hết thời hạn trả lời chấp nhận; 4. Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; 5. Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực; 6.

Đọc thêm

1.Quyền rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng -Đề nghị giao kết hợp đồng là sự thể hiện ý chí của bên đề nghị với mong muốn được ký kết hợp đồng với bên được đề nghị. Để bên được đề nghị tiếp cận và nhìn nhận về đề nghị mà bên đề nghị đưa ra, ban đầu bên đề nghị phải gửi cho bên được đề nghị bản thông báo đề nghị giao kết hợp đồng.

Đọc thêm

Bạn được giao trách nhiệm đưa ra quyết định về một dự án X, dự án này bao gồm 3 dự án kết hợp là dự án A, B và C với NPV tương ứng của 3 dự án là +50$, -20$ và +100$. Bạn nên đưa ra quyết định như thế nào về việc chấp nhận hoặc loại bỏ dự án?

Đọc thêm

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự chấp nhận của bên được đề nghị đối với toàn bộ nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng mà không có bất kỳ ngoại lệ nào (Khoản 1 Điều 293 BLDS năm 2015).

Đọc thêm

Các trường hợp sai sót nào được chấp nhận trên C/O. Các trường hợp khác biệt nhỏ không làm ảnh hưởng tính hợp lệ của C/O được quy định tại khoản 6 điều 15 thông tư 03/VBHN-BTC ngày 10/01/2020 về Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cụ ...

Đọc thêm

Thực tiễn xét xử tại Tòa án còn theo hướng khi lời đề nghị giao kết hợp đồng hoàn toàn vì lợi ích của người được đề nghị (như người có quyền gửi thư miễn thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ) thì sự im lặng được coi là chấp 4 nhận đề nghị giao kết hợp .

Đọc thêm

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng Theo Điều 396, 397 BLDS, một trả lời được xem là chấp nhận giao kết hợp đồng có hiệu lực khi: (i) Trả lời đó chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị, nói cách khác, việc chấp nhận vô điều kiện, nếu người trả ...

Đọc thêm

Thứ nhất, sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên. Thứ hai, thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng (Điều 394 BLDS

Đọc thêm

các bên theo hình thức, nội dung, nguyên tắc, trình tự. nhất định được pháp luật thừa nhận nhằm xác lập. quyền, nghĩa vụ dân sự đối với nhau. Phần 1: ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG. ĐNGKHĐ là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp. đồng và chịu sự ràng buộc về ...

Đọc thêm

9:48 tối ET Jeff PassanESPN Đóng ESPN MLB nội bộTác giả của "Cánh tay: Bên trong bí ẩn hàng tỷ đô la của hàng hóa có giá trị nhất trong thể thao" Trong một bức thư chỉ ra cho các đội vào tuần trước, Major League Baseball cho biết nhiều sân vận động của các […]

Đọc thêm

Khoản 2 điều 393 Bộ luật dân sự quy định: "Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên." Chấp nhận giao kết hợp đồng 2. Điều kiện để chấp nhận giao kết hợp đồng có hiệu lực

Đọc thêm