Trộn hỗn hợp X với H2 với tỉ lệ thể tích 3:1 thu được hỗn hợp khí Y, dẫn Y qua xúc tác Ni nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Z gồm các hidrocacbon có thể tích giảm 25% so với Y. Z không có khả năng làm nhạt màu dung

Đọc thêm

Hỗn hợp khí gồm H 2 và anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H 2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi ph ản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước …

Đọc thêm

Nung nóng bình để thực hiện phản ứng tổng hợp NH3 rồi làm nguội bình về nhiệt độ ban đầu, thu được hỗn hợp khí Y, áp suất trong bình là 0,88p atm. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là A. 26,0%. B. 19,5%. C. 24,0%. D. 20,0%.

Đọc thêm

30/08/2019 10,308. Một hỗn hợp X gồm hai anken A, B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có tỉ khối so với H2 bằng 16,625. Cho vào bình một ít bột Ni và H2 dư nung nóng một thời gian sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì thấy áp …

Đọc thêm

Trong bình kín hỗn hợp X gồm: 1 ankin, 1 anken, 1 anken và H 2 với áp suất 4atm. Đun nóng bình với Ni xúc tác để thực hiện phản ứng cộng sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu được hỗn hợp Y, áp suất hỗn hợp Y là 3atm. Tỉ khối hỗn hợp X và Y so với H 2

Đọc thêm

Nung nóng hỗn hợp gồm 10,8 g bột Al với 16 g bột Fe 2 O 3 (không có không khí), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al 2 O 3 thu được là A 8,16 g. B 10,20 g. C 20,40 g. D 16,32 g. Phương pháp giải: Tính số mol của Al và Fe 2 O 3, viết phương trình phản ứng hóa học rồi so sánh chất dư, chất hết.

Đọc thêm

đun nóng hỗn hợp gồm 4 mol khí Cl2 và 2 mol khí H2 thu hỗn hợp A gồm 3 khí. biết hiệu suất phản ứng là 60%. tính thành phần phần trăm mỗi khí trong hỗ Home / Môn học / Hóa học / đun nóng hỗn hợp gồm 4 mol khí Cl2 và 2 mol khí H2 thu hỗn hợp A gồm 3 khí. biết hiệu suất phản ứng là 60%. tính thành phần phần trăm ...

Đọc thêm

Phản ứng xong, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol ban đầu của dung dịch CuCl2 là. Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100 %) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) …

Đọc thêm

Hỗn hợp khí X gồm H 2 và 1 anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất . Tỉ khối của X so với H 2 =9,1 . Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom ; tỉ khối của Y so với H 2 = 13 .

Đọc thêm

Nung nóng hỗn hợp X gồm metan, axetilen, vinylaxetilen và 0,2 mol H2 có Ni xúc tác (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro là 9,375. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy lượng Br2 phản ứng tối đa là 24 gam; đồng thời khối lượng bình tăng 3,22 gam so với khối lượng ban đầu.

Đọc thêm

Cho hỗn hợp X gồm etilen và H 2 có tỉ khối so với H 2 bằng 4,25.Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H 2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là

Đọc thêm

Lên men 4,5 kilogam tinh bột chế tạo ra thành V lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết năng suất của cả quy trình là 72% và cân nặng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml). Giá trị V là Đốt cháy hoàn toàn 48,96 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả glucozơ với saccarozơ bằng lượng oxi vừa đủ, nhận được 3,28 mol láo lếu hợp có CO2 và nước.

Đọc thêm

Gọi công thức chung của hai anken là CnH2n. Gọi nCnH2n phản ứng là a và nCnH2n còn lại là b. Có phản ứng: C n H 2n + H 2 → C n H 2n+2 a a a → Tổng n khí ban đầu = n aqnken phản ứng + n anken còn lại + nH 2 = a

Đọc thêm

Đun nóng hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức X và Y, mạch hở, kế tiếp trong dãy đồng đẳng (MX > MY) với H2SO4 đặc ở 140°C thu được 4,836 gam hỗn hợp 3 ete. Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là 25% và 30%. Lượng ancol chưa …

Đọc thêm

Rmin – Hiệu suất năng lượng tối thiểu qui định ở 4.2.1. Trên đây là những thông tin về Bình Đun Nước Nóng mà Phúc Gia® cung cấp tới người tiêu dùng, mong rằng với thông tin này bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về Bình Đun Nước Nóng. Đặc biệt, ngoài việc cung cấp các ...

Đọc thêm

Đun nóng hỗn hợp gồm 15g kẽm và 6,4g lưu huỳnh? Tính %m các chất trong hỗn hợp sau phản ứng, biết hiệu suất phản ứng là ? Register Now Username * E-Mail * Password * Confirm Password * Captcha * 35:5x4+1-9:3 = ? ( ) Terms * By registering . ...

Đọc thêm

Nung nóng hỗn hợp gồm vinylaxetilen, but 1 in, but 2 en, butan và hidro (với xúc tác Ni, giả thiết chỉ xảy ra phản ứng hidro hoá) sau một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với He là 6,375.

Đọc thêm

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 15,6 g hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg cần vừa đủ 8,96 lit O2(đktc). Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 11 g hỗn hợp gồm Fe và Al bằng một lượng HCl vừa đủ thu được 8,96 lit H2(đktc). b.Dẫn toàn bộ H2 qua 80 g CuO nung nóng.

Đọc thêm

Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H 2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng

Đọc thêm

Năng suất nhân tố tổng hợp là sự tương quan giữa lao động và vốn, là yếu tố phản ánh sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, qua đó sự gia tăng đầu ra không chỉ phụ thuộc vào tăng thêm về số lượng của đầu vào (phương thức truyền thống) mà còn tuỳ thuộc vào chất lượng các yếu tố đầu vào là lao động và vốn.

Đọc thêm

Năng suất các yếu tố tổng hợp là thước đo hiệu quả sản xuất trong đó nó đo lường mức sản lượng có thể được sản xuất từ một lượng đầu vào nhất định. Nó chiếm một phần trong sự khác biệt về thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia.

Đọc thêm

Cho 14,4 lít khí C2H2 (đktc) qua ống đựng than nung nóng ở 600oC thu 12,48g benzen. Hiệu suất pư l à Cho 14,4 lít khí C2H2 (đktc) qua ống đựng than nung nóng ở 600oC thu 12,48g benzen. Hiệu suất pư là Register Now Username * E-Mail * Password * * * ...

Đọc thêm

Nung nóng hỗn hợp gồm 10,8 g bột Al với 16 g bột Fe2O3 (không có không khí), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là Ngữ văn 10 Soạn văn siêu ngắn Soạn văn chi tiết Văn mẫu Tác giả - Tác phẩm Đề thi, đề kiểm tra Ngữ Văn

Đọc thêm

Cho hỗn hợp 0,10 mol SO2; 0,06 mol O2 (xúc tác V2O5). Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X (hiệu suất phản ứng bằng 80%). Cho toàn bộ X vào dung dịch BaCl2 dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của

Đọc thêm

Đun nóng 1,0 mol hỗn hợp X gồm hiđro và hai hiđrocacbon mạch hở trong bình kín có Ni làm xúc tác Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần 42,56 lít O2, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 6:7. Cho 0,5 mol X phản ứng với dung dịch nước brom dư. Số mol brom tối đa phản ứng là A. 0,4 B. 0,3. C. 1,0 D. 0,8. C1 Cách khác

Đọc thêm

Máy đùn cám viên hỗn hợp trục ngang sử dụng nguồn điện 220v phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. ... -Máy sử dụng nguồn điện 220v – cho năng suất từ 100 – 120kg/giờ.-Giúp bà con chủ động được nguồn dinh dưỡng cung cấp cho vật nuôi.

Đọc thêm

Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H 2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là Cho H 2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua niken đun nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối với H 2 là 23,2.

Đọc thêm